2013 – Okrašlování náměstí ve Smidarech

Menší komunitní granty – Grantový fond ČSOB
Grant na realizaci činí 65 000 Kč.

Nové: Můžete si prohlédnout Autorskou zprávu projektu Úpravy Náměstí Prof. Babáka (PDF, 32 MB).

Náš projekt se zaměřuje na aktivaci – „oživení“ – komunitně nefunkčního stavu místního náměstí v obci Smidary, které neumožňuje místní kulturní a komunitní život. Cílem je okrášlení a obnova této pamětihodnosti, které by poté naplňovalo estetické a komunitní potřeby v naší obci. Zamýšleným výstupem by měla být rekultivace výše popsané lokality do podoby okrasného a funkčního zeleného veřejného prostranství s širokým využitím pro veřejnost.

Lipový park v horní části náměstí Profesora Babáka tvoří přírodní pamětihodnost a svým umístěním též dominantu v centru obce Smidary, v jehož středu stojí kulturní památka barokního Mariánského sloupu (ten nebude projektem ovlivněn). Parková plocha tohoto prostranství činí cca 2500 m2. Tato lokalita byla v minulosti „perlou obce“ a sloužila jako obecní park s vazbou na kulturně historické prostředí hlavního náměstí a byla významným krajinným prvkem v zástavbě. Vzhledem k dlouhodobému opomíjení údržby parkové podoby a absence plánované obnovy po více než 40 let došlo ke ztrátě využitelnosti této pamětihodnosti pro společenské a kulturně-relaxační účely této lokality. Problémem je tak jeho stávající „stav“, kdy většinový prostor je pouze udržován jako travnatá plocha se stromovou výsadbou, avšak bez vybavenosti pro občanstvo.

Výsledným cílem předkládaného projektu je využití přirozeného potenciálu, který lokalita náměstí skýtá. Takovýto parčík s lavičkami a cestami přes park by oživil tuto lokalitu. Poskytoval by místním obyvatelům zázemí pro odpočinek v zeleni, rodinám s dětmi příležitost společného trávení času, dětem pohybové aktivity a celé místní komunitě příležitost k vzájemnému setkávání v příjemném prostředí. Úprava bude provedena na základě výstupů z komunitního plánování. Tento postup považujeme za vhodný, protože současně naplňuje i další cíl projektu. Tímto cílem je zapojit místní obyvatele do spoluutváření společného veřejného prostředí v místě svého bydliště a reálně poukázat na významnou možnost sousedské a občanské spolupráce při budování krásnějšího prostředí pro život v obci. Obyvatelé pak získají velmi důležitý pocit sounáležitosti a hrdosti na společnou práci.