2013 – Zelenější Křičov

Menší komunitní granty – Grantový fond ERA
Grant na realizaci činí 60 000 Kč.

Celý projekt se zaměřuje na pozvednutí stavu návsi v osadě Křičov, části obce Smidary u Hradce Králové. Křičov býval malou zemědělskou osadou, jejíž základ tvořila náves s mnoha zajímavými prvky. Na návsi se kdysi např. nacházel krásný členitý ovocný sad, od něhož náves pozvolna přecházela v rybníček, za nímž byla umístěna zvonice a socha Božích muk. Uprostřed prostranství se pak nacházel pomník legionářům jako významný milník.

Vzhledem k zásahům do návsi a opomíjení údržby a absence plánované obnovy po více než 50 let došlo ke ztrátě využitelnosti pro společenské a kulturně-relaxační účely této lokality. Do prostoru byly umístěny v 80. letech budovy (hasičárna, a dnes již nefungující obchod), které prostranství rozdělily na různé části bez vzájemné vazby. Problémem je tak jeho „stávající stav“, kdy většinově byly původní dřeviny vykáceny, prostor je pouze zarostlý travou a nepůvodními přerostlými dřevinami (túje a neudržované jehličnany) a zbytkovými přestárlými ovocnými stromy, takže prostranství vypadá velmi temně a neútulně. Navíc stávající podoba rozdělila náves na více částí, takže působí velmi roztroušeně a neuceleně, což brání většímu využití.

Proto vzhledem k vybrané metodě komunitního plánování není možné konkrétně popsat konkrétní výstupy projektu, protože o nich bude rozhodovat místní komunita.

Předpokládá se ale, že konkrétními výstupy budou především:
– Úprava prostranství návsi do podoby využitelné pro komunitu (např. cestičky, výsadba)
– Nová náves / místní komunitní prostranství pro různé skupiny obyvatel
– Vybavení návsi (laviček, info tabule, apod.)