2012 – Záchrana drobné památky – sochy sv. Václava na Medříči

V závěru loňského roku získala také naše organizace podporu od Nadace VIA Fondu T-Mobile za účelem opravy sochy sv. Václava, která se nachází na okraji obce Smidary v lokalitě Medříč při cestě do Chotělic.

Na základě spolupráce s Centrem dokumentace a digitalizace Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (Mgr. Petrou Zeidlerovou) byla tato drobná památka vytipována jako jedna z nejvíce ohrožených na Smidarsku. Pozdně barokní socha z roku 1770 vykazuje značné poškození a právě na základě odborného průzkumu bylo zjištěno zásadní narušení a nestabilita základů sochy. Podmáčený terén situaci stále více zhoršuje a hrozí tak zřícení sochy. Cílem projektu je stabilizace sochy prostřednictvím vybudování pevného základu a navazující drenáž, odizolování a restaurování samotné památky. Projekt také počítá s doplněním kovaného zábradlí, které je patrné na starších fotografiích.

Práce na soše jsou rozplánovány na celý rok 2013. V dubnu bude socha převezena do restaurátorské dílny, kde podstoupí náležitou očistu a fixaci kamenného povrchu. Následně v letních měsících budou podniknuty zemní práce – vybetonování soklu, vybudování drenáže, které budou realizovány členy spolku a zapojenou veřejností. Konečně v říjnu by mělo proběhnout osazení sochy a finální úprava okolí. Do soklu sochy bude usazena pamětní destička se jmény podporovatelů. Celkově odhadované náklady na všechny práce dosáhnou 150.000,- Kč s tím, že samotná podpora ze strany Nadace dosáhne 85.000,- Kč. Zbylé prostředky budou zajištěny z dalších darů a vlastních financí Spolku.